طرح 750‌میلیارد یورویی (950‌میلیارد‌دلاری) اروپا برای محافظت از ارز واحد این قاره می‌توانست با شادی و سرور مورد استقبال قرار‌گیرد؛ اما از روی یاس و نومیدی سر‌ بر‌ آورد. رهبران منطقه یورو که هشتم و نهم مه گرد هم آمده بودند، با این واقعیت آزار‌دهنده مواجه شدند که نگرانی موجود در بازار‌های اوراق قرضه دولتی در جنوب اروپا در حال گسترش به نظام بانکی این منطقه است و اثر‌گذاری بر بازار‌های بانکی دنیا را شروع کرده است.